Kurs informatike: C++ programiranje - uvod u programiranje, cpp, c++ - IT Kursevi - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs C++ programinje namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje razvoj softvera (programa). Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje se prvi put susreću sa ovim kursom ili imaju neko osnovno predznanje (entry level), a istovremeno imaju želju kako naučiti programirati u svrhu proširenja i unapređenja znanja, te naučiti samostalno i kvalitetno raditi u programu C++. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrdu o poznavanju rada u C++. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Polaznici C++ edukacije naučiti će da koriste jedan od najuniverzalnijih alata za razvoj softvera, programski jezik C++. Svaki element pomenut tokom edukacije bit će objašnjeno njegovo značenje i važnost te šta je jedinstveno i specifično za dati element. Kroz jednostavne primjer moći ćete da pravite jednostavne programe i koristite računar za rješavanje zanimljivih slagalica. Također, na edukaciji ćete naučiti sve što vam je potrebno biste savladali osnove programiranja.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Šta ćete naučiti pohađanjem ove edukacije tj. oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Uvod u programiranje
 • Microsoft Visual Studio
 • Datoteke zaglavlja
 • Najčešće greške
 • Identifikatori
 • Varijable
 • Tipovi podataka
 • Operatori i izrazi
 • Uslovni iskazi
 • Petlje
 • Nizovi
 • Funkcije
 • Formatiranje ispisa
 • String funkcije
 • Rekurzivne funkcije
 • Pokazivači

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju su osnove rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 18 susreta, od kojih je 17 namijenjeno za edukaciju, a zadnji (1) susret za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije prvi put BESPLATNO, a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe je fleksibilan i zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Za razliku od grupnih, individualne edukacije su fleksibilne koje se prilagođavaju prijavljenom polazniku. Greške polaznika se u ovom vidu brže i lakše ispravljaju te je tim omogućen i brži napredak polaznika. Iste se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz par dana.

Prijemni ispit

Ukoliko prethodno niste završili neku od informatičkih edukacija u našoj Akademiji, pri prijavi na edukaciju pristupate prijemnom ispitu. Na osnovu rezultata prijemnog ispita određuje se da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko položite prijemni ispit možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima prijemnog ispita.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10
 • Logički dio

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 1Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u programiranje 0/0

  Programski jezik C++ ; Šta je programiranje, a šta program?; Od izvornog koda do izvršnog programa; Osnovni pojmovi i pravila u programiranju

  No items in this section
 • 2. Datoteke zaglavlja (header file) 0/0

  Datoteka zaglavlja ; Datoteka zaglavlja ; Najčešće pogreške; Identifikatori; Ključne riječi; Varijable; Deklaracija varijabli; Inicijalizacija varijabli; Konstante

  No items in this section
 • 3. Tipovi podataka 0/0

  Primitivni tipovi podataka; Vježba

  No items in this section
 • 4. Operatori i izrazi 0/0

  Aritmetički operatori; Cjelobrojno dijeljenje; Ostatak cjelobrojnog dijeljenja (modulo); Operatori Inkrement i Dekrement; Prefiks i sufiks forma; Operatori pridruživanja; Relacijski (poredbeni) operatori; Logički operatori

  No items in this section
 • 5. Programska struktura selekcija I 0/0

  Komentari; Funkcija main; Naredbe cout i cin; If iskaz, Vježba

  No items in this section
 • 6. Programska struktura selekcija II 0/0

  If – else iskaz; Višestruki izbor switch iskaz; Vježba

  No items in this section
 • 7. Ponavljanje (iteracija) 0/0

  Iskaz while; Iskaz do – while; For petlja;

  No items in this section
 • 8. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 9. Nizovi polja 0/0

  Deklaracija niza; Kako smjestiti neku vrijednost u niz na željenu indeks poziciju?; Inicijalizacija članova niza pomoću unosa s tastature; Ispis vrijednosti elemenata niza na konzolu; Vježba

  No items in this section
 • 10. Funkcije I 0/0

  Definicija funkcije; Poziv funkcije; Deklaracija (prototip) funkcije; Opseg važenja lokalnih varijabli; Opseg važenja globalnih varijabli; Funkcija tipa void – funkcija zadatka; Void funkcija koja prima argumente

  No items in this section
 • 11. Funkcije II 0/0

  Funkcija sa povratnom vrijednošću koja ne prima argumente; Funkcija sa povratnom vrijednošću koja prima argumente; Vježba

  No items in this section
 • 12. Formatiranje ispisa 0/0

  Naredba \n; Naredba <<endl; Biblioteka ; Funkcija setprecision(); Funkcija width(); Vježba

  No items in this section
 • 13. Tip podatka – string 0/0

  Funkcija getline(); Funkcija length(); Funkcije toupper() i tolower(); Vježba

  No items in this section
 • 14. Rekurzivne funkcije 0/0

  Rekurzija, Implementacija rekurzije, Vježba

  No items in this section
 • 15. Brojevi 0/0

  Definisanje brojeva u C++; Matematičke operacije u C++; Nasumični brojevi u C++; Vježba

  No items in this section
 • 16. Dvodimenzionalni statički nizovi 0/0

  Inicijalizacija dvodimenzionalnih nizova; Pristup elementima dvodimenzionalnog niza; Pristup elementima dvodimenzionalnog niza

  No items in this section
 • 17. Vježbe 0/0

  Praktične vježbe i primjena stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 18. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Bakalaureat informacijskih tehnologija
Edukator na IT kursevima u Kulturnom centru "Kralj Fahd" (Windows 10, MS Office, Internet, MS SQL, C++, HTML & CSS, MS Project). Autor stručne literature potrebne za pružanje obuke u Kulturnom centru "Kralj Fahd". Tehnička podrška korisnicima u BH Telecomu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina). Tokom svog angažmana u BH Telecomu, radila na sljedećim poslovima: poslovi postprodajne podrške usluga BH Telecoma, podrška za sve usluge BHLine/BH Mobile mreže, održavanje računarske mreže i aplikativne podrške, podška za e-mail i hosting servise, obrada e-mail i SMS zahtjeva korisnika, konsolidacija internih baza korisnika za potrebe podrške. Saradnik za marketing, Web i IT podrška – Pripravnik, u JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo". Tokom angažmana u Centru obavljala sljedeće poslove: Izrada i održavanje web stranice, FB i Instagram, Servis i održavanje IT Opreme i software-a, IT podrška uposlenicima.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

216 KM
Share via
Copy link
Powered by Social Snap