Python programiranje

Kurs informatike: Python programiranje - uvod u programiranje, python, py - IT Kursevi - Online edukacija - OAK Online Akademija

Online kurs Python programinje namijenjen je za učenje polaznika koje interesuje razvoj softvera (programa). Online časovi ove edukacije predviđeni su za osobe koje se prvi put susreću sa ovim kursom ili imaju neko osnovno predznanje (entry level), a istovremeno imaju želju kako naučiti programirati u svrhu proširenja i unapređenja znanja, te naučiti samostalno i kvalitetno raditi u Python programskom jeziku. Nakon uspješnog završetka ovog kursa dobiti ćete certifikat – potvrda o poznavanju Python programiranja. Pogledajte i ostale, specifično namjenjene online kurseve u OAK odjelu IT Akademija.

Od početka razvoja kompjuterskih tehnologija do danas kreirano je više od 1.000 različitih programskih jezika, a njihov broj raste iz godine u godinu.

Ipak, ako ste novi u oblasti programiranja i tek ulazite u ovaj dinamičan svijet, po ocjeni stručnjaka, trebalo bi da krenete od najjednostavnijih programskih jezika, a zbog čitljivosti koda, većina smatra da je idealan izbor za početak – programski jezik Python.

Njegova fleksibilnost dozvoljava vam da postignete mnoge rezultate, bilo da su oni mali ili veliki. Python se tako može koristiti za pisanje jednostavnih programa, ali posjeduje i snagu potrebnu za kreiranje složenih operacija koje koriste globalne, multinacionalne kompanije.

Znanje koje usvojite kroz ovu edukaciju Vas neće ograničiti samo na navedeno u planu i programu. Imat ćete priliku da ovladate korištenjem raznih alata koji su namijenjeni za raznovrsnu primjenu, što znači da Vi odlučujete kako i koliko maštovito ćete iste koristiti.

Cilj edukacije

Cilj Python edukacije je upoznati polaznike sa osnovim konceptima programiranja kroz mnoštvo praktičnih primjera. Po završetku kursa, steći ćete znanja o osnovnim konceptima programiranja sa fokusom na objektno orijentisano programiranje u Python programskom jeziku. Stečeni nivo znanja omogućiti će vam da samostalno pristupite izradi programa u Python programskom jeziku, kao i svojevrsnu pripremu za dalje usavršanje u bilo kojem objektno-orijentisanom ili funkcionalnom programskom jeziku.

Oblasti koje će se obraditi tokom trajanja edukacije:

 • Uvod u programiranje
 • Tipovi podataka
 • Strukture podataka
 • Upravljanje tokom programa (If, if-else, while, for)
 • Funkcije
 • Klase
 • Moduli i paketi
 • Datoteke

Potrebno predznanje

Preporučeno prethodno znanje za ovu edukaciju su osnove rada na računaru, u smislu kreiranja, izmjene i brisanja datoteka kao i poznavanje rada na Windows 10 operativnom sistemu. Pored navedenog, potrebno je poznavanje osnove matematike i logike.

Za polaznike koji bi željeli pohađati navedenu edukaciju, a nemaju potrebno predznanje, preporučujemo pohađanje edukacija Windows 10.

Trajanje i cijene edukacije

Online nastava se pohađa dva do četiri puta sedmično u zavisnosti od odabranog termina i intenziteta pohađanja nastave. Jedan susret, tj. jedan čas ima trajanje od 45 minuta. Trajanje online edukacije je 22 časa, od kojih je 20 namijenjeno za edukaciju, a zadnja dva časa za polaganje završnog ispita.

Literatura i troškovi izdavanja certifikata uključeni su u cijenu, a zvanični certifikat se izdaje nakon odslušane edukacije i uspješnog polaganja testa. Sve informacije o cijenama, individualnim i grupnim programima možete pronaći u našem cjenovniku.

Certifikat i ispit

Po završetku edukacije vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobivaju certifikate o uspješno završenoj edukaciji.

Ukoliko polaznik na ispitu ne zadovolji kriterij za polaganje istog, ispitu može ponovno pristupiti bez dodatnog pohađanja edukacije, prvi put BESPLATNO (rok za izlazak na popravni ispit je dva mjeseca od završetka edukacije), a svaki naredni put uz popust od 50% na polaganje ispita!

Ukoliko već posjedujete znanje ovog kursa i samo Vam je potreban certifikat, kao potvrda o poznavanju rada u ovoj oblasti – Online Akademija Vam nudi opciju testiranja, a da pritom ne pohađate kurs. Certifikat dobijate nakon uspješno položenog testa i to u roku od 48h. Sve ispite i informacije za polaganje možete pronaći na stranici certificiranja.

Prijava na edukaciju

Prijava na edukaciju vrši se popunjavanjem online forme/obrasca koju možete pronaći na stranici odabrane edukacije kliknom na dugme “Prijavi se”. Početak edukacije za grupe zavisi od broja prijava te rezultata provjere znanja polaznika pri čemu se grupe nastoje formirati u skladu sa prethodno navedenim pravilima. Edukacija počinje po formiranju grupe, a o terminima održavanja časova bićete pravovremeno obavješteni.

Termini za individualne edukacije su potpuno fleksibilni i prilagođavaju se prijavljenom polazniku. Predavač je u potpunosti posvećen kandidatu, što omogućava i brži napredak polaznika. Individualne edukacije se brže formiraju i počinju po dostupnosti predavača i polaznika, što se može realizovati kroz nekoliko dana.

Prijemni ispit – test za određivanje nivoa znanja

Pri samoj prijavi na edukaciju potrebno je da uradite test na osnovu kojeg se određuje da li imate predznanje za pohađanje odabrane edukacije. Ukoliko test pokaže da posjedujete potrebno predznanje, možete pohađati odabranu edukaciju, a ukoliko ne zadovoljite, biti će Vam preporučena edukacija u skladu s rezultatima testa.

Prijemni ispit za ovu edukaciju ima trajanje od 30 minuta i sastoji se od oblasti:

 • Windows 10
 • Logički dio

Kako nastaviti poslije edukacije

Preporučene edukacije za nadogradnju i proširenje znanja koje možete pohađati nakon uspješno završene edukacije, bez polaganja prijemnog ispita u Online Akademiji su:

Tehničke specifikacije

Za neometano pohađanje naše online nastave u nastavku možete pronaći preporučene tehničke specifikacije potrebne za rad:

 • Uređaj: Računar / Laptop
 • Periferija: Miš / Slušalice / Mikrofon / Kamera
 • Operativni sistem: Windows 10 / iOS
 • Internet pretraživač: Chrome / Firefox / Opera / Brave / Safari
 • Aplikacija/program: instaliran i spreman za rad
 • Internet konekcija: 2Mbps download i 0.5 Mbps upload
 • 1. Uvod u programiranje 0/0

  Dijagrami toka; Pseudo - kod; Preuzimanje i instalacija radnog okruženja; Print() funkcija; Input() funkcija; Vježba: Dijagram toka, pseudo-kod, rad s print() i input() funkcijama

  No items in this section
 • 2. Elementi programskoga jezika Python I dio 0/0

  Promjenljive/varijable; Tipovi podataka (brojevi, stringovi, boolean); Aritmetički operatori

  No items in this section
 • 3. Elementi programskoga jezika Python II dio 0/0

  Konverzija tipova podataka; Pristupanje karakterima stringa; Vježba sa tipovima podataka i aritmetičkim operacijama

  No items in this section
 • 4. Strukture podataka 0/0

  Liste; Uređene n-torke (tuple); Rječnici; Vježba sa strukturama podataka

  No items in this section
 • 5. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 6. Upravljanje tokom programa 0/0

  Komentari; If-else naredbe; Operatori poređenja; Vježba sa if-else naredbama

  No items in this section
 • 7. Upravljanje tokom programa 0/0

  Ponavljanje pomoću while naredbe; Break i continue

  No items in this section
 • 8. Ponavljanje pomoću for naredbe 0/0

  Iteratori; Funkcija range; Vježbe sa while i for petljama

  No items in this section
 • 9. Poseban način za definisanje struktura podataka 0/0

  Funkcije; Prostori imena i opseg (vidljivost i životni vijek varijabli); Vježba sa funkcijama

  No items in this section
 • 10. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 11. Rad sa ugniježđenim petljama (nested loops) 0/0

  Dvodimenzionalne strukture podataka; Vježba sa ugniježđenim petljama i paternima ispisa

  No items in this section
 • 12. Klase I dio 0/0

  Osnove objektno orjentisanog programiranja; Atributi i metode; Definisanje klasa, sintaksa

  No items in this section
 • 13. Klase II dio 0/0

  Konstruktor – inicijalizacija objekta; Pristupanje atributima; Dodavanje metoda; Vježba sa klasama

  No items in this section
 • 14. Moduli i paketi 0/0

  Rad sa modulima i paketima; Najava korištenja modula; Uključivanje u program; Primjer organizacije projekta

  No items in this section
 • 15. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi

  No items in this section
 • 16. Kreiranje vlastitih modula (funkcije u jedan modul, klase u poseban) 0/0

  Korištenje vlastitih modula u Visual Studio Code; Vježba: Rad s modulima

  No items in this section
 • 17. Rad sa datotekama I dio 0/0

  Ulazno – izlazne operacije sa fajlovima; Pisanje tekstualnih fajlova; Čitanje tekstualnih fajlova; Brisanje tekstualnih fajlova; Zatvaranje tekstualnih fajlova

  No items in this section
 • 18. Rad sa datotekama II dio 0/0

  Rad sa datotekama primjeri i vježbe

  No items in this section
 • 19-20. Vježbe 0/0

  Ponavljanje gradiva uz praktične vježbe i primjenu stečenog znanja u praksi te priprema za ispit

  No items in this section
 • 21-22. Završno testiranje - Ispit 0/0

  Polaganje ispita i dobijanje certifikata o uspješnom završetku edukacije i poznavanju materije

  No items in this section
Admin bar avatar
Bakalaureat informacijskih tehnologija
Edukator na IT kursevima u Kulturnom centru "Kralj Fahd" (Windows 10, MS Office, Internet, MS SQL, C++, HTML & CSS, MS Project). Autor stručne literature potrebne za pružanje obuke u Kulturnom centru "Kralj Fahd". Tehnička podrška korisnicima u BH Telecomu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina). Tokom svog angažmana u BH Telecomu, radila na sljedećim poslovima: poslovi postprodajne podrške usluga BH Telecoma, podrška za sve usluge BHLine/BH Mobile mreže, održavanje računarske mreže i aplikativne podrške, podška za e-mail i hosting servise, obrada e-mail i SMS zahtjeva korisnika, konsolidacija internih baza korisnika za potrebe podrške. Saradnik za marketing, Web i IT podrška – Pripravnik, u JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo". Tokom angažmana u Centru obavljala sljedeće poslove: Izrada i održavanje web stranice, FB i Instagram, Servis i održavanje IT Opreme i software-a, IT podrška uposlenicima.

Informacije o polazniku

//

Informacije o edukacijskom programu

1 predavanje = 2 časa sa pauzom od 10 minuta.

Cijena već od

264 KM
Copy link
Powered by Social Snap